சொல்லேர் உழவன் is a new author. Her debut book was published in 2020, with an average book rating of 0.00 out of 5 stars.

expand info

சொல்லேர் உழவன் is a new author. Her debut book was published in 2020, with an average book rating of 0.00 out of 5 stars.

The highest rated books by சொல்லேர் உழவன் are காதல் பிசாசே : காதல் கவிதைகள். Her latest book is காதல் பிசாசே : காதல் கவிதைகள் which was published in 2020.

If you want a recommendation for சொல்லேர் உழவன்'s oeuvre, we suggest காதல் பிசாசே : காதல் கவிதைகள்.

All Books